ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

Combined Effects of Tauroursodeoxycholic Acid and Glutamine on Bacterial Translocation in Obstructive Jaundiced Rats:
Ahmet Rahmi Hatipoğlu 1, Muharrem Cidem 2, Tülin Yalta 3, Doğan Albayrak 1, Cengiz Erenoğlu 1, Tamer Sağıroğlu 1, Yavuz Atakan Sezer 1
1Department of General Surgery, Trakya University Faculty of Medicine, Edirne, Turkey
2Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Bağcılar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Pathology, Trakya University Faculty of Medicine, Edirne, Turkey
DOI : 10.5152/balkanmedj.2013.7785
Pages : 362-368

Abstract

Background: Bacterial Translocation is believed to be an important factor on mortality and morbidity in Obstructive Jaundiced.

Aims: We investigated the probable or estimated positive effects of tauroursodeoxycholic acid, which has antibacterial and regulatory effects on intestinal flora, together with glutamine on BT in an experimental obstructive jaundiced rat model.

Study Design: Animal experimentation.

Methods: Forty adult, male, Sprague Dawley rats were used in this study. Animals were randomised and divided into five groups of eight each: sham (Sh); control (common bile duct ligation, CBDL); and supplementation groups administered tauroursodeoxycholic acid (CBDL+T), glutamine (CBDL+G), or tauroursodeoxycholic acid plus glutamine (CBDL+TG). Blood and liver, spleen, MLN, and ileal samples were taken via laparotomy under sterile conditions for investigation of bacterial translocation and intestinal mucosal integrity and hepatic function tests on the tenth postoperative day.

Results: There were statistically significant differences in BT rates in all samples except the spleen of the CBDL+TG group compared with the CBDL group (p=0.041, p=0.026, and p=0.041, respectively).

Conclusion: It is essential to protect hepatic functions besides maintaining intestinal mucosal integrity in the active struggle against BT occurring in obstructive jaundice. The positive effect on intestinal mucosal integrity can be increased if glutamine is used with tauroursodeoxycholic acid, which also has hepatoprotective and immunomodulatory features.

Turkish

Amaç: Bağırsak florasını düzenleyici ve antibakteriyel etkisi bulunan tauroursodeoksikolik asit (TUDCA) ile birlikte glutaminin deneysel olarak oluşturulan tıkanma sarılığı modelinde meydana gelen bakteriyel translokasyon üzerine olası yada tahmin edilen pozitif etkilerini araştırmayı amaçladık.

Çalışma Tasarımı: Hayvan deneyi

Yöntemler: Bu çalışmada 40 erişkin erkek Sprague Dawley sıçan kullanıldı. Hayvanlar randomize edildikten sonra her biri 8 rattan oluşan 5 gruba ayrıldı. Sırasıyla; Sham (sh) grubu, Kontrol (koledok ligasyonu) grubu, ayrı ayrı taurodeoksikolik asit (TUDCA) ve glutamin verilen gruplar ile TUDCA ve Glutaminin birlikte verildiği grup. Postoperatif 10. gün laparotomi sonrası karaciğer fonksiyon testlerini, ince barsak mukozal bütünlüğünü ve bakteriyel translokasyonu araştırmak için steril şartlarda karaciğer, dalak, lenf nodu, ileal doku ve kan örnekleri alındı.

Bulgular: Kontrol grubu ile taurodeoksikolik asit ve glutaminin birlikte verildiği deney grubu karşılaştırıldığında dalak dışındaki kan ve doku örneklerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptandı (p=0.041, p=0.026 ve p=0.041).

Sonuç: Tıkanma sarılığında ortaya çıkan bakteriyel translokasyona karşı aktif mücadelede intestinal mukozal bütünlüğü devam ettirmenin yanında karaciğer fonksiyonlarının korunması da gerekmektedir. Glutamin, hepatoprotektif ve immünmodülatör özellikleri olan TUDCA ile birlikte kullanıldığında intestinal mukozal bütünlük üzerindeki olumlu etkisi artabilir.

Keywords : Bacterial translocation, glutamine, tauroursodeoxycholic acid
Viewed : 3004
Downloaded : 10243