ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

Increased Serum Total and Lipid-Bound Sialic Acid Levels in Lung Cancers and its Association with Metastasis
Şebnem Selen İşbilir 1, Selma Süer Gökmen 2, Şendoğan Gülen 2, Tuncay Çağlar 3, O. Nuri Hatipoğlu 4
1Trakya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, Edirne
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Edirne
3Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne
4Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne
Pages : 75-79

Özet

Amaç: Akciğer kanserli hastalarda total ve lipide bağlı sialik asit düzeylerinin, metastazı olan ve olmayan olguları birbirinden ayırmada bir belirteç olup olmayacağı araştırıldı.

Hastalar ve Yöntemler: Ekstrapulmoner metastazı olan (n=26; yaş dağılımı 44-79; 13 epidermoid karsinom, 7 adenokarsinom, 6 küçük hücreli akciğer kanseri) ve olmayan (n=61; yaş dağılımı 40-80; 27 adenokarsinom, 34 epidermoid karsinom) akciğer kanserli hastalarda serum total ve lipide bağlı sialik asit düzeyleri incelendi. Bulunan değerler sağlıklı 32 kişiden oluşan kontrol grubu ile karşılaştırıldı. Total sialik asit düzeyleri Warren yöntemi ile, lipide bağlı sialik asit düzeyleri Katopodis yöntemi ile belirlendi.

Bulgular: Her iki hasta grubunun total ve lipide bağlı sialik asit düzeyleri kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0.001). Ekstrapulmoner metastazı olan akciğer kanserli hastalarda lipide bağlı sialik asit düzeyi, metastaz bulunmayan adenokarsinomlu (p<0.05) ve epidermoid karsinomlu (p<0.01) hastalara göre; total sialik asit düzeyi ise, epidermoid karsinomlu (p<0.05) hastalara göre anlamlı derecede daha yüksekti.

Sonuç: Serum lipide bağlı sialik asit düzeylerinin, metastazı olmayan epidermoid veya adenokarsinomlu hastaları ayırmada; total sialik asit düzeylerinin ise metastazı olmayan epidermoid karsinomlu hastaları ayırmada yardımcı olabileceğini söyleyebiliriz.

Keywords : Lipids/blood; lung neoplasms/diagnosis/blood; membrane proteins/analysis; neoplasm metastasis; sialic acids/analysis; sialoglycoproteins/blood; tumor markers, biological/blood
Viewed : 2776
Downloaded : 721